Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

HbA1c

BIOKEMIJSKE ANALIZE

HbA1c

HbA1c ili tromjesečni šećer, što nam zapravo govori ovaj test? Biokemija/analize/šećer/dijabetes

HbA1c  je test koji nam služi za praćenje tijeka bolesti, uspješnosti terapije i procjene težine komplikacija.

HbA1c nastaje spontanom, neenzimatskom glikacijom hemoglobina i daje uvid u prosječnu koncentraciju glukoze u periodu od zadnjih 120 dana (životni vijek eritrocita).

Cilj terapije i kontrole jeste održati vrijednosti HbA1c u granicama normalnih vrijednosti, jer veće vrijednosti  upućuju na neodgovarajuću terapiju ili nediscipliniranost bolesnika kada je riječ o zdravom načinu života, jer bolesnici koji pate od bilo og oblika šećerne bolesti moraju voditi računa o zdravoj ishrani, dovoljnom kretanju i fizičkoj aktivnosti te pravilnoj primjeni terapije kojom se regulira nivo šećera u krvi.

Brojni proteini u organizmu, pa tako i hemoglobin, vežu postepeno glukozu u procesu glikozilacije, tj. hemoglobin na sebe veže glukozu u uvjetima dugotrajne hiperglikemije. Hemoglobin A1 glikacijom daje glikirane podjedinice hemoglobin HbA1a, HbA1b, HBA1c unutar eritrocita za vrijeme trajanja života eritrocita (120 dana).

HbA1c nastaje neenzimskom glikacijom slobodnih N-terminalnih amino-skupina na β lanca hemoglobina A 0. Razina HbA1c proporcionalna je razini glukoze u krvi kroz period od 4 mjeseca. Budući da je glukoza cijeli svoj životni vijek vezana za eritrocit, mjerenje HbA1c upućuje na prosječnu dnevnu koncentraciju glukoze u krvi tijekom protekla 4 mjeseca. Stoga se mjerenje HbA1c smatra važnim dijagnostičkim alatom za nadgledanje kontrole prehrane i terapeutskog režima tijekom liječenja šećerne bolesti. Učinkovita kontrola razina glukoze u krvi važna je radi sprečavanja ketoze i hiperglikemije, i može smanjiti učestalost I težinu kasnih komplikacija šećerne bolesti kao što je retinopatija, neuropatija, nefropatija te srčane bolesti.

Povišene vrijednosti javljaju se u nedovoljno kompenziranih osoba s dijabetesom, referenti interval kreće se od 4,5% do 6,5 %.

Nalaz se izdaje isti dan, a uzorkovanje krvi vrši se u jutarnjem terminu.